Odpust -  jest darowaniem kary doczesnej za popełnione grzechy. Podczas sakramentu pokuty grzechy odpuszczane są co do winy, natomiast pozostaje otwarta kwestia kary, którą grzesznik musi odbyć w czyśćcu. Odpust jest darowaniem takiej kary (odpust zupełny) lub jej zmniejszeniem (odpust cząstkowy).

I.   Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków - przy pomocy Kościoła, który jako służebnica odkupienia autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynienia Chrystusa i Świętych. Odpustami są czynności wiernych, w wielu wypadkach łączące się z jakimś miejscem (np. kościołem) lub z rzeczą (np. różańcem).
II.   Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust Kościół przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności. Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
III.   Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
IV.   Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże w momencie śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny odpust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego jest wyraźnie zaznaczone.
V.   Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga się wykonania dzieła obdarzonego odpustem, oraz wypełnienia trzech następujących warunków:
           1) spowiedź sakramentalna,
           2) Komunia eucharystyczna,
           3) modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
VI.  Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną         spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
VII.  Wypada, by Komunia święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego miały miejsce w tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
VIII.  Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
IX.  Warunek dotyczący modlitwy w intencjach Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez odmówienie jeden raz "Ojcze nasz" i "Zdrowaś". Pozostawia się wiernym swobodę wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich pobożnością.
X.  Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
XI.  Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając warunki określone w punkcie 5 i następujące dzieła obdarzone odpustem:
       1. adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny,
       2. pobożne przyjęcie - choćby tylko przez radio - Błogosławieństwa Papieskiego udzielanego Miastu i Światu,
       3. nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą - choćby tylko w myśli - za
           zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
       4. pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża,
       5. udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni,
       6. publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego,
       7. publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa
           Króla,
       8. w uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie używa przedmiotu religijnego (krzyża,
           różańca, szkaplerza, medalika) poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu odmówi
           Wyznanie Wiary,
       9. wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu,
     10. przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w takiej pobożnej ceremonii,
     11. odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej,
     12. odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną
           część, jednakże pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie
           tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową
           praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic);
     13. odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-lecie święceń kapłańskich postanowienia wiernego wypełniania
           obowiązków swojego powołania, uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej,
     14. czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny,
     15. nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam "Ojcze nasz" i "Wierzę",
     16. odmówienie w sposób uroczysty hymnu "Przed tak wielkim Sakramentem" w Wielki Czwartek,
     17. odmówienie tego samego hymnu w uroczystość Bożego Ciała,
     18. publiczne odmówienie hymnu "Ciebie Boże wielbimy" w ostatnim dniu roku,
     19. publiczne odmówienie hymnu "Przybądź Duchu" w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego,
     20. pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie erygowanymi, połączone z rozważaniem
           Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy
           przechodzenie prowadzącego),
     21. pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odmówienie
           "Ojcze nasz" i "Wierzę",
     22. pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę",
     23. pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę" (odpust ten może
           być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
     24. pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w święta Założyciela i odmówienie
           "Ojcze nasz" i "Wierzę",
     25. udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej,
     26. odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu,
     27. pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam "Ojcze nasz"
           i "Wierzę" w: święto tytułu, jakiekolwiek święto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym
           przez wiernego,
     28. udział w świętych czynnościach sprawowanych w kościołach stacyjnych w Rzymie w określonych dniach
           roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim,
     29. w momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku
          wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego
          odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem.

Pełny wykaz odpustów cząstkowych (70), znajduje się w "Wykazie odpustów", Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, t. IX, z. 3, Warszawa 1978.

Uwaga końcowa: Kościół zachęca wiernych, aby ofiarowali uzyskane odpusty za zmarłych, co może zapewnić odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci. Należy pamiętać jednak, że odpust zupełny, jak i cząstkowe można uzyskać tylko dla siebie lub dla zmarłych, nie można ich natomiast ofiarować za osoby żyjące.

Wykaz bardziej znanych modlitw, do których przywiązany jest odpust cząstkowy:

Anioł Pański...,
modlitwa po komunii świętej - Duszo Chrystusowa..., Wierzę w Boga..., Psalm 129;
litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6);
modlitwa do Matki Boskiej - Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo...
antyfony maryjne: Witaj Królowo..., Pod Twoją obronę...
za zmarłych - Wieczny odpoczynek...
inne:
Ciebie Boga wysławiamy..., O Stworzycielu Duchu przyjdź..., Magnificat
oraz
odmówienie różańca,odprawienie Drogi Krzyżowej,nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,odwiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwą za Ojca Świętego, za zmarłych,
a także za sam znak krzyża świętego.

Odpust zupełny związany z Koronką do Miłosierdzia Bożego

Na prośbę ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, skierowaną w imieniu całego Episkopatu Polski do Ojca Świętego o udzielenie odpustu zupełnego odmawiającym Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Stolica Apostolska odpowiedziała następującym dokumentem:

Dnia 12 stycznia 2002 r.
Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę i postanawia, co następuje: Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum. Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do “mających przeszkodę”, zawartych w numerach 24 i 25 Wykazu odpustów
(“Enchiridii Indulgentiarum”). W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

+ Alojzy De Magistris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjusz Większy
ks. Jan Maria Gervais

Wspomóż dębowską świątynię
Ofiary na rzecz Parafii Św. M. Archanioła w Dębowie można wpłacać na rachunek bankowy nr:
96 8179 0009 0023 9341 2000 0020

Uwaga !!!
nowy numer telefonu do parafii

525 155 806

Wyprawa w Bieszczady

Krasiczyn – Kalwaria Pacławska – Sanok – Solina – Komańcza
Ustrzyki Dolne - Bieszczadzki Park Narodowy – Strachocina  
Haczów – Bóbrka – Dukla – Łańcut

DZIEŃ 1    
Zbiórka uczestników o godz. 13:45. Wyjazd o godz. 14:00.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Kielc.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Krasiczyna. Zwiedzanie zamku wybudowanego
na przełomie XVI i XVII w. przez Stanisława Krasickiego i jego
syna Marcina. Zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie uznawany jest
za jeden z najpiękniejszych skarbów architektury renesansowo-
manierystycznej w Europie. Na szczególną uwagę zasługują cztery
okrągłe baszty – Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka. Ich nazwy
symbolizują aprobowaną przez fundatorów hierarchię świata obejmującą
doczesność i wieczność.
Następnie wizyta w Kalwarii Pacławskiej. Nawiedzenie Sanktuarium Męki
Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Usytuowanie kalwarii na
wzgórzach ma duże podobieństwo do krajobrazu Jerozolimy.
Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu w okolicy Sanoka.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Sanoka. Zwiedzanie Starego Miasta oraz Muzeum
Budownictwa Ludowego. Jest to pierwsze i największe pod względem liczby
zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce. Następnie rejs po
Jeziorze Solińskim, największym sztucznym akwenie w Polsce, podczas
którego można podziwiać piękno bieszczadzkiej przyrody oraz potężną
konstrukcję tamy. Po południu nawiedzenie klasztoru nazaretanek w Komańczy,
który był miejscem internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tutaj 16 maja 1956 prymas Polski napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu
Polskiego. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Całodzienna wycieczka po „obwodnicy bieszczadzkiej” z przewodnikiem,
podczas której można zobaczyć m.in. Muzeum Przyrodnicze w Ustrzykach Dolnych
oraz wybrać się na pieszą wycieczkę szlakiem górskim po Bieszczadzkim Parku
Narodowym. Popołudniu przejazd Bieszczadzką Kolejką Leśną, która jest najwyżej
położoną linią wąskotorową w Polsce. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.    

DZIEŃ 5
Śniadanie. Przejazd do wsi Strachocina. Nawiedzenie Sanktuarium św. Andrzeja
Boboli. Przejazd do Haczowa. Nawiedzenie kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Michała
Archanioła, który wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i
Podkarpacia wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Następnie przejazd do Bóbrki. Zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego,
znajdującego się na terenie nadal działającej, pierwszej na świecie kopalni,
w której wydobywano ropę naftową. Następnie przejazd do Dukli.
Nawiedzenie Sanktuarium św. Jana. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Zwiedzanie imponującego zamku Lubomirskich i Potockich w Łańcucie, który
jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce.
Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz malowniczego parku w stylu angielskim,
który otacza zespół pałacowy. Wyjazd w drogę powrotną. W przerwie podróży pożegnalny
obiad. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.
Zakończenie pielgrzymki.
 
Termin: 15-20.08.2021
Cena: 1 590 zł (przy 30 os.)
          1 450 zł (przy 40 os.)

CENA OBEJMUJE:
• Przejazd klimatyzowanym autokarem;
• 5 noclegów w hotelach lub pensjonatach ** / ***,
  zakwaterowanie w pokojach 2-3-osobowych z łazienkami;
• Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji, 1 obiad;
• Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie;
• Opiekę duchową kapłana;
• Ubezpieczenie NNW do 10000 zł;
• Podatki, opłaty klimatyczne, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
  i Turystyczny Fundusz Pomocowy.

CENA NIE OBEJMUJE:
• Opłat za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych
  oraz innych opłat związanych z realizacją programu: ok. 210-220 zł przy 40 osobach,
  230-240 zł przy 30 osobach;
• Napojów do obiadokolacji;
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego: 400 zł;
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% wartości imprezy lub
  7,5% z chorobami przewlekłymi.

UWAGI:
• Program ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie;
• Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna liczba uczestników: 30 osób.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Przy podpisaniu umowy Uczestnik wpłaca 400 zł zaliczki.
Pozostałą część należy uregulować 30 dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.