ministrancilektorzyMinistranci (łac. ministrare - służyć) to chłopcy i dziewczęta, których głównym zadaniem jest służba Bogu zarówno podczas Mszy świętych oraz nabożeństw, jak i w codziennym życiu.
Służba podczas liturgii ma podwójny charakter. Ministrant jest pomocnikiem kapłana - pomaga mu w sprawowaniu Mszy św. oraz innych nabożeństw, na przykład przygotowuje oraz przynosi naczynia liturgiczne, czyta czytania. Niektóre z wykonywanych funkcji mają znaczenie symboliczne, są pewnymi znakami mającymi pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się na ołtarzu.

Ministrant służy Chrystusowi w ludziach, dlatego jego misja nie ogranicza się tylko do murów kościoła, ale jest pełniona w całym jego życiu. Bliskość Jezusa w czasie liturgii zobowiązuje do Jego naśladowania w pełnieniu służby zawsze i wszędzie.

 Zasady ministranta:

    1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
    2.  Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
    3.  Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
    4.  Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
    5.  Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
    6.  Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
    7.  Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
    8.  Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
    9.  Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10.  Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Modlitwa ministrantów:

Przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
 
Po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Wskazania dla ministrantów:

1.  Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten
     przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie
     oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
2.  Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc
     wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz
     udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
3.  Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności.
     Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie
     i owocnie".
4.  Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc
     podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.
5.  Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia
     i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
6.  Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności
     poprzedzającej.
7.  Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
8.  Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.
 
Hymn ministrantów:

 Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
 to nasze rycerskie hasło.
 Ono nas zawsze prowadzić będzie
 i świecić jak słońce jasno.
 
 Naprzód przebojem młodzi rycerze
 do walki z grzechem swej duszy.
 Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty
 z Nim w bój nasz zastęp wyruszy
 
 Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie
 podnosząc w górę swe czoła.
 Przed nami życie rozkwita w wiośnie
 odważnie, bo Jezus woła.

Patroni ministrantów: św. Jan Berchmans i św. Dominik Savio.